Miljøansvar

Vårt ansvar

Woodhouse AS er et salgskontor som jobber med flere eksklusive leverandører. Vi har som formål å sørge for at handelen og vareflyten blir så effektiv som mulig for begge parter. Dette gjelder både pris- og miljøeffektivitet. Vi er også meget opptatt av å fremme en bærekraftig forvaltning av verdens skogressurser, og samarbeider derfor kun med leverandører som innehar FSC eller PEFC sertifiseringer. Dette innebærer at alle leddene i verdikjeden, fra uttak av råmaterialer og til produktet er i forbrukerens hender, imøtekommer felles internasjonale miljøkrav for å sikre en bærekraftig forvaltning av skogen.

Se informasjonen om samarbeidspartnerne våre for spesifikke sertifiseringer og akkrediteringer.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) – rådet er en selvstendig og ikke-profitt søkende organisasjon som ble etablert i 1999. Organisasjonen jobber for bærekraftig forvaltning av skogen gjennom tredjeparts sertifikasjoner. PEFC garanterer forbrukere av tre – og papirprodukter om at de støtter bærekraftig forvaltning av skogen.

PEFC er en global paraplyorganisasjon for vurdering – og gjensidig anerkjennelse av nasjonale skogssertifiseringer. Disse nasjonale sertifiseringene baseres på samarbeid mellom myndigheter verden over for å fremmebærekraftig forvaltning av skogen. Sertifiseringene inneholder felles internasjonale krav til forvaltning av skogen, og i alt 149 myndigheter støtter kravene.

http://www.pefcnorge.org/

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) er et internasjonalt nettverk som jobber for ansvarlig forvaltning av skogen verden over. Miljøbevegelsen, skogsnæringen, urbefolkninger og trelastvirksomheter fra 25 land dannet FSC i 1993, og sammen nedfelte de 10 prinsipper for ansvarsfullt skogbruk. Ut i fra disse prinsippene ble det utviklet felles internasjonale skogsstandarder.

FSC bringer folk sammen for å finne løsninger på problemer forårsaket av uforsvarlig utnyttelse av skogen, og belønning for god forvaltning. God forvaltning innebærer at forvaltningen av skogen skal være miljøvennlig, sosialt fordelaktig og økonomisk lønnsomt.

Miljøvennlig bruk av skogen innebærer at innhøstingen av skogen skal bevare skogens mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. Videre skal bruken av skogen komme lokalbefolkningen til gode på kort- og lang sikt. I tillegg skal bruken gi sterke incentiver til lokalbefolkningen for å bevare skogressursene og være trofaste mot langsiktige bruksplaner.

Økonomisk levedyktig bruk av skogen tilsvarer at organiseringen og ledelsen av produksjonen er lønnsom, men at skogsressursene, økosystemet og lokalsamfunnet ikke skal nedprioriteres på bekostning av lønnsomhetskrav.

For å bli FSC – godkjent må man utnevnes av en uavhengig tredjeparts organisasjon. Tredjeparts organisasjonen foretar de nødvendige tester i forbindelse med kravene ovenfor, og det er kun denne organisasjonen som kan bevilge FSC sertifisering.